Poptávka
Marpos

Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky
společnosti Marpos, s.r.o.

Článek I.
Úvodní ustanovení a platnost Všeobecných obchodních podmínek
1. Obchodní společnost Marpos, s.r.o., se sídlem Mitrovická 598/411d, 724 00  Ostrava Nová Bělá, IČ: 60321245, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 11348 (dále jen „odběratel“ či „Marpos“), vydává tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále jen „VNP“), které upravují vzájemné závazkové vztahy vzniklé mezi společností Marpos a dodavatelem, a to na základě nebo v souvislosti s objednávkou společnosti Marpos. Tyto VNP se použijí na všechny shora uvedené závazkové vztahy mezi společností Marpos jako odběratelem zboží či služeb a dodavatelem, pokud nebylo písemně v každém konkrétním případě ujednáno jinak.

Článek II.
Objednávka a uzavření smlouvy
1. Smlouva, uzavřená na základě objednávky a jejího následného přijetí, stejně tak i všechny její změny a doplnění musí být učiněny v písemné formě a společností Marpos potvrzeny. Písemná forma je dodržena též v případě uzavření smlouvy (objednávky, akceptace) prostřednictvím elektronické pošty, faxové zprávy či dopisu. Nevylučuje se ani sjednání smlouvy ústní formou (např. telefonicky, osobní jednání), ovšem ústní forma uzavření smlouvy vyžaduje vždy ke své platnosti dodatečné písemné potvrzení.

2. V případě realizace objednávek písemnou formou je objednávka přijata a smlouva tak uzavřena okamžikem, kdy byla společnosti Marpos doručena kopie objednávky podepsaná dodavatelem či osobou oprávněnou za dodavatele jednat, nebo okamžikem, kdy bylo společnosti Marpos doručeno bezvýhradní potvrzení o přijetí objednávky ze strany dodavatele.

3. Tyto VNP výslovně vylučují uzavření smlouvy na základě přijetí nabídky či jiného návrhu na uzavření smlouvy s odchylkou včetně odchylky podstatně neměnící původní text nabídky.

4. Společnost Marpos si vyhrazuje právo svou objednávku odvolat, pokud jí nebude doručeno přijetí objednávky dodavatelem do 30 dnů od jejího vystavení.

Článek III.
Forma a obsah smlouvy
1. Dodavatel bere na vědomí, že obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky. Zároveň se vylučuje aplikace § 1799 a 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze „NOZ“), týkající se formulářových smluv.

2. Součástí smlouvy mezi dodavatelem a společností Marpos je poptávka Marpos, Všeobecné nákupní podmínky společnosti Marpos v aktuálním znění, technické podklady a zadání Marpos, případně jakékoli písemné dodatky mezi dodavatelem a společností Marpos.

3. Pokud nebylo s konkrétním dodavatelem písemnou smlouvou sjednáno jinak, smlouvy s Marpos musí být vždy v písemné formě a podepsány zástupci obou smluvních stran. Písemná forma je nezbytná taktéž u všech dalších smluv a dodatků, které by jakkoli měnily znění původní smlouvy.

Článek IV.
Plnění
1. Plnění musí odpovídat podmínkám sjednaným ve smlouvě, včetně všech jejich součástí, tedy zejména, ne však výlučně, těmto VNP a technickému zadání Marpos.

2. Místem plnění je sídlo společnosti Marpos, pokud není v konkrétním případě sjednáno jinak.

3. Společnost Marpos není povinna převzít částečné plnění, případně plnění většího množství, než bylo sjednáno.

4. Plnění musí být poskytnuto včas, dle termínu či harmonogramu sjednaného ve smlouvě. Plnění před sjednaným termínem je možné pouze v případě předchozího souhlasu společnosti Marpos.

Článek V.
Subdodavatelé
1. Dodavatel je oprávněn pověřit plněním dílčích povinností subdodavatele, pokud to smlouva v konkrétním případě nevyloučí.

2. Dodavatel nese veškerou odpovědnost za případné vadné plnění, porušení smlouvy a další pochybení subdodavatelů, tak jako kdyby závazek plnil on sám. Dodavatel se pověřením subdodavatele nemůže zprostit jakékoli povinnosti, kterou mu ukládá smlouva a její součásti. Dodavatel tedy odpovídá za to, že subdodavatelé dodržují stejné podmínky, tedy respektují veškerá vzájemná ujednání Marpos a dodavatele.

3. Dodavatel je na požádání povinen předložit společnosti Marpos seznam svých subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění předmětu smlouvy. V tomto seznamu je dodavatel povinen specifikovat subdodavatele, rozsah a specifikaci prací konkrétního subdodavatele.

4. Je-li to důvodné, může Marpos po dodavateli požadovat výměnu subdodavatele.

Článek VI.
Odpovědnost, záruka a reklamační řízení
1. Odpovědnost za řádné a včasné plnění přebírá dodavatel dle účinných právních předpisů, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak.

2. Dodavatel je společnosti Marpos v případě prodlení nebo vadného plnění povinen nahradit veškerou přímou či nepřímou škodu či jinou újmu.

3. Společnost Marpos může uplatnit reklamaci na zboží z důvodu:
        a) zjevné vady zboží, neúplnosti dodávky a zjevné porušenosti obalu zboží – nejpozději do 30 dnů od data převzetí zboží.
        b) skryté vady nebo vady vzniklé a odhalené v průběhu záruční doby, vztahuje-li se na ně záruka – kdykoli během záruční lhůty.

4. Reklamaci je Marpos povinen uplatnit písemně u dodavatele. E-mail je považován v tomto případě za písemnou formu.

5. Při reklamaci z titulu vad zboží je Marpos oprávněn:
        a) požadovat odstranění vad opravou zboží, jsou-li vady opravitelné,
        b) požadovat náhradní zboží výměnou za zboží vadné,
        c) požadovat slevu z ceny vadného zboží,
        d) odstoupit od kupní smlouvy.

6. Volbu nároku oznámí Marpos dodavateli v zaslaném reklamačním protokolu nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Volba mezi nároky náleží výlučně společnosti Marpos.

7. Pokud má dodané zboží vady, není Marpos povinen až do doby úplného odstranění vad nebo dodání náhradního zboží platit cenu zboží, příp. dosud neuhrazenou část ceny zboží. Totéž platí, bude-li dodáno menší než sjednané množství zboží nebo jiné než sjednané zboží.

8. Nároky Marpos jsou vyloučeny tehdy, vznikla-li škoda jeho vinou v důsledku porušení předpisů obsluhy, údržby a montáže, nesprávným nebo neodborným použitím, chybným nebo nedbalým zacházením nebo chybnou opravou.

9. V případě reklamace je dodavatel povinen se do 3 dnů vyjádřit ke způsobu řešení reklamace, včetně náhradního termínu dodání reklamovaného zboží. V případě, že se jedná o reklamaci z důvodu nedostatečné kvality, je povinen dodavatel do 7 dnů oznámit příčinu nejakostní dodávky, včetně návrhu opatření k nápravě.

Článek VII.
Požadavky na dodavatele z hlediska jakosti a kvality
1. Materiály podléhající expirační době musí být dodány při zachování minimálně 70 % celkové doby expirace v době dodání do sídla Marpos. Nenaplnění tohoto požadavku bude řešeno formou reklamace.

2. Za jakost dodávaných dílů a materiálů odpovídají dodavatelé. Jako systematická pomůcka pro zajištění jakosti slouží normy řady EN ISO 9000, případně jiné mezinárodně uznávané normy nebo standardy (např. ČOS, AS 9100, TS 16949).

3. Společnost Marpos je certifikována dle normy EN ISO 9001, aby mohla v plné míře naplňovat požadavky stanovené touto normou, hodnotí své dodavatele jednotlivých komponentů ovlivňujících finální jakost produktu následujícími způsoby:
        a) Hodnocení dodavatele na základě „Dotazníku pro dodavatele“. Tento dotazník slouží k získání prvotních informací o systému managementu jakosti dodavatele. 
        b) Hodnocení dodavatelů na základě kvality dodávek (vychází z VDA 2). Každá dodávka je hodnocena na základě tří kritérií – včasnosti dodávky, jakosti dodávky a úplnosti dodávky. Na základě klasifikace těchto tří kritérií je provedeno souhrnné vyhodnocení dodávky:
A – všechna tři kritéria jsou hodnocena A
B – jedno kritérium je hodnoceno B
C – jedno kritérium je hodnoceno C
D – jedno kritérium je hodnoceno D.

4. Jednou za 12 měsíců je provedeno souhrnné hodnocení dodávek a dodavatelé jsou s ním seznámeni. Výsledné hodnocení může být A, B nebo C. V případě sníženého hodnocení (B nebo C) je dodavatel vyzván formou dopisu, případně e-mailu k řešení sníženého hodnocení dodávek a dodavatel je povinen do 10 pracovních dnů od doručení hodnocení reagovat opatřením k nápravě, včetně termínu splnění opatření.

5. Okolnost, že společnost Marpos provádí vstupní kontrolu nakupovaných produktů, nezbavuje dodavatele odpovědnosti za svou výstupní kontrolu.

6. V případě, že je při vstupní kontrole použita statistická přejímka srovnáváním, je Marpos oprávněn při nálezu nejakostního dílu celou dodávku vrátit dodavateli k vytřídění. Pokud toto vytřídění provede Marpos samostatně, bude dodavateli účtována doba potřebná k vytřídění nejakostních produktů (za 1 hodinu bude účtováno 600,- Kč).

7. Pro ověření skutečností uvedených v „Dotazníku pro dodavatele“ nebo na základě sníženého hodnocení dodávek (i v průběhu hodnoceného období) nebo za účelem ověření účinnosti stanovených opatření k nápravě je společnost Marpos oprávněna provést u dodavatele audit. V případě auditu, který je zahrnut v Programu dodavatelských auditů pro stanovené období, je dodavateli odeslán Plán auditu alespoň 14 dnů před jeho vykonáním. V případě neplánovaného auditu (např. na základě snížené jakosti dodávek) musí být dodavateli odeslán Plán auditu alespoň 3 dny před jeho provedením.

8. Na zjištěné nedostatky musí dodavatel reagovat programem opatření k odstranění nedostatků a jeho realizací ve stanoveném termínu. O úspěšnosti realizace těchto opatření dodavatel informuje společnost Marpos a tato má právo provést ověřovací audit.

9. V případě speciálních požadavků na jakost dodávaných výrobků bude tento požadavek uveden v poptávce, příp. objednávce nebo bude jakost specifikována v konkrétní smlouvě.

Článek VIII.
Přeprava, náklady a přechod nebezpečí
1. Určení přepravní trasy, způsobu přepravy, dopravního prostředku a způsobu balení je plně v dispozici společnosti Marpos.

2. Pokud nebude ujednáno jinak, užijí se pro dodání podmínky INCOTERMS ve znění účinném k okamžiku uzavření smlouvy, kde jsou upraveny přepravní podmínky, platby za dopravu, rizika a povinnosti mezi dopravcem, dodavatelem a společností Marpos.

Článek IX.
Vyšší moc
1. Za zásahy vyšší moci jsou považovány zejména okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku nepředvídatelných, mimořádných a neodvratitelných událostí, například přírodní katastrofy.

2. V případě nemožnosti plnění z výše uvedených důvodů je smluvní strana, pro kterou se plnění smluvních povinností stalo nemožným, povinna okamžitě o tomto informovat druhou smluvní stranu a důkazně doložit, že především tyto okolnosti znemožnily plnění smluvních povinností.

3. Za vyšší moc nelze považovat zejména – ne však výlučně – stávku u dodavatele, prodlení subdodavatelů, náhodný výskyt vad materiálu.

Článek X.
Platební podmínky
1. V korespondenci, fakturách, dodacích listech, e-mailech atd. je nezbytně nutné uvádět celé číslo objednávky a specifikaci dodavatele.

2. Dodavatel zasílá fakturu elektronicky na e-mailovou adresu faktury@marpos.cz.

3. Dodavatel není oprávněn své pohledávky vůči společnosti Marpos jakkoli postoupit či zastavit, jestliže s tím společnost Marpos výslovně nesouhlasila.

4. Společnost Marpos je oprávněna jednostranně započítat své splatné i nesplatné pohledávky proti kterýmkoli splatným i nesplatným pohledávkám dodavatele vůči společnosti Marpos.

5. Pohledávka dodavatele není splatná dříve než v okamžik, kdy má společnost Marpos k dispozici ověřitelné a správné daňové doklady.

Článek XI.
Smluvní sankce
1. V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží může Marpos dodavateli účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny plnění za každý započatý týden prodlení, maximálně však 5 % z celkové ceny plnění.

2. Společnost Marpos je oprávněna jednostranně započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty vůči pohledávce dodavatele na zaplacení kupní ceny.

3. Zaplacení smluvní pokuty nevylučuje nárok společnosti Marpos  na náhradu škody či jiné újmy ze strany dodavatele. Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i v případě skončení smlouvy.

Článek XII.
Ochrana životního prostředí
1. Dodavatel se zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.

2. Dodavatel se zavazuje dodržovat zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 (dále jen „nařízení REACH“) a Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2015/863/EU (dále jen „směrnice RoHS 3“), včetně nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

3. Pokud dodávané zboží není v souladu s nařízením REACH či směrnicí RoHS 3 ve znění účinném v době dodání, je dodavatel povinen o tom Marpos informovat na e-mailovou adresu: info@marpos.cz. Nebude-li takové upozornění na uvedenou adresu zasláno, bude dodávka automaticky považována za odpovídající směrnici RoHS 3 a neobsahující žádné látky uvedené v příloze nařízení REACH.

4. V případě, že dodávané zboží obsahuje konfliktní materiály dle § 1502 zákona Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, může být od dodavatele vyžadováno zajištění prohlášení výrobce o konfliktních minerálech.

Článek XIII.
Utajení
1. Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o obsahu smlouvy mezi ním a společností Marpos. Veškeré dokumenty související s realizací smlouvy včetně smlouvy samotné jsou obchodním tajemstvím společnosti Marpos, dodavatel se tak zavazuje zabránit jakémukoli přímému či nepřímému šíření těchto informací.

2. Povinnost utajení platí nezávisle na tom, zda nakonec došlo k uzavření smlouvy či nikoliv, povinnost dále platí i po případném skončení smlouvy. Povinnost utajení se tedy vztahuje na informace nabyté před uzavřením smlouvy i po jejím skončení.

3. Bez svolení společnosti Marpos není dodavatel oprávněn sdělovat, inzerovat či jinak marketingově využívat vzájemný obchodní vztah s Marpos.

Článek XIV.
Chování dodavatelů
1. Dodavatel se zavazuje, že se v souvislosti s plněním smlouvy nedopustí přímo či nepřímo žádného protiprávního jednání, nepokusí se jednat protiprávně a nebude jakkoli podporovat trestnou činnost či jednání, které by bylo v rozporu se zákonem. Zejména se zdrží podplácení, porušování pravidel hospodářské soutěže, nekalé soutěže, klamání spotřebitelů, neoprávněných zásahů do práv duševního vlastnictví, diskriminace svých zaměstnanců a dalšího protiprávního jednání.

2. Dodavatel bude dbát na to, aby se výše popsaným způsobem nechovali členové jeho statutárního orgánu, společníci, akcionáři, ředitelé a další osoby podílející se na řízení dodavatele.

3. Dodavatel se zavazuje Marpos informovat o jakýchkoli trestních či správních řízeních, která jsou proti němu vedena z důvodu jeho protiprávního jednání (případně z důvodu protiprávního jednání osob uvedených v odst. 2) v průběhu trvání smluvního vztahu.

4. Společnost Marpos dbá na dodržování právních předpisů, respektování lidských práv, podporu udržitelného rozvoje, ochranu životního prostředí, férovou hospodářskou soutěž, čestné tržní chování a v neposlední řadě respektování práv duševního vlastnictví. Jednání dodavatele v rozporu s právě uvedenými hodnotami opravňuje Marpos ukončit s dodavatelem obchodní spolupráci a jednostranně vypovědět smlouvu s okamžitými účinky.

5. V případě, že je dodavateli známo, že potenciálně končí jeho schopnost dodat společnosti Marpos zboží, které společnost Marpos od něho v posledním období objednávala/poptávala, je dodavatel povinen o tom informovat společnost Marpos s dostatečným časovým předstihem. Společnosti Marpos přísluší právo včas odkoupit dostatečné množství zboží od dodavatele, který je povinen toto zboží společnosti Marpos nabídnout a dodat.

Článek XV.
Technické podklady
1. Společnost Marpos si vyhrazuje vlastnické právo a práva z duševního vlastnictví ke všem výkresům, technickým řešením, šablonám, technickým popisům, výpočtům, nákresům a dalším podkladům, které dodavateli případně poskytne v souvislosti s plněním smlouvy.

2. Technické podklady nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Marpos zpřístupněny třetí straně nebo jakkoli sdíleny či využity dodavatelem. Totéž omezení se vztahuje na předměty a zboží vyrobené pomocí těchto technických podkladů.

3. Nedojde-li k uzavření smlouvy, zavazuje se dodavatel vrátit veškeré technické podklady zpět společnosti Marpos.

4. Technické podklady jsou určeny výlučně ke splnění smlouvy mezi dodavatelem a Marpos. Po splnění smlouvy musí být technické podklady neprodleně vráceny společnosti Marpos.

5. Technické podklady připojené k objednávce, jako například instrukce pro balení, značení a dodání tvoří součást smlouvy a jsou pro obě smluvní strany závazné.

6. Po obdržení objednávky a technických podkladů je dodavatel povinen přezkoumat, zda jsou obdržené podklady úplné, správné a objednávka proveditelná, přitom zohlední veškeré náklady, které mohou při plnění objednávky vzniknout. Na případné nedostatky je dodavatel povinen bezodkladně upozornit Marpos.

Článek XVI.
Výpověď
1. V případech specifikovaných níže v tomto článku je Marpos oprávněn jednostranně smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit, a to s okamžitými účinky:
        a) dodavatel omezil svou činnost či výrobu tak, že je ohroženo další plnění smlouvy,
        b) bylo zahájeno insolvenční či jiné podobné řízení proti dodavateli,
        c) dodavatel vstoupil do likvidace,
        d) dodavatel porušil povinnost vyplývající ze smlouvy, těchto VNP či dalších dokumentů, které jsou součástí smlouvy, např. v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany obchodního tajemství, duševního vlastnictví atp.,
        e) dodavatel byl odsouzen za trestný čin podle zákona č. 41/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů,
        f) člen statutárního orgánu či fyzická podnikající osoba byla pravomocně odsouzena za trestný čin spáchaný v souvislosti s předmětem podnikání dodavatele.

Článek XVII.
Rozhodné právo a příslušnost soudů
1. Tyto podmínky, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle těchto podmínek a smlouvy, jakož i všechny vztahy mezi smluvními stranami založené smlouvou a těmito podmínkami nebo s ní související se řídí právem České republiky s vyloučením kolizních ustanovení právního řádu České republiky. Smluvní strany výslovně vylučují ve vztahu založeném smlouvou užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (tzv. Vídeňská úmluva) dle čl. 6 Vídeňské úmluvy a současně si volí pro regulaci svého smluvního vztahu založeného smlouvou právo České republiky. Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se smlouvy nebo jakéhokoli vztahu založeného smlouvou nebo s ní souvisejícího, dohodly jako místně příslušný soud prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo kupujícího, tedy společnosti Marpos.

Článek XVIII.
Účinnost
1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2024

Sledujte nás na sociálních sítích

Buďte v obraze o všech novinkách, životě a chodu naší společnosti. Připojte se k naší komunitě na facebooku! Buďte první, kdo se dozví o nových projektech, inspirujte se našimi příběhy a zapojte se do diskuze.

Sledujte nás na sociálních sítích a staňte se součástí Marpos.

Sledovat
vodoznak

Kontaktujte nás

Máte otázky, připomínky nebo jste jen zvědaví? Jsme tady pro vás! Kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kanálů nebo pomocí formuláře.

Potřebujete poradit?...