Poptávka
Marpos

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Marpos

I. Preambule – Základní hodnoty společnosti a cíl etického kodexu 

Mezi základní hodnoty společnosti MARPOS patří vzájemná úcta, důvěra, respekt, slušnost, vytváření pozitivních mezilidských vztahů a dodržování vysokých zásad profesionality, a to ve vztahu k zaměstnancům, zákazníkům, obchodním partnerům, dodavatelům, investorům i veřejnosti. 
Vedení společnosti si je plně vědomo svojí společenské odpovědnosti a deklaruje, že se bude těmito hodnotami a morálními standardy řídit v rámci rozhodovacích procesů a stejně tak zavazuje i svoje zaměstnance k jejich dodržování při každodenní činnosti. 

Cílem tohoto etického kodexu je dosáhnout: 
    • ve vztahu k zaměstnancům pozitivního pracovního prostředí s přátelskou atmosférou a s nulovou tolerancí jakékoliv formy diskriminace s ohledem na podporu osobního i profesního rozvoje našich zaměstnanců; 
    • ve vztahu k zákazníkům a obchodním partnerům dlouhodobých partnerských vztahů založených na vzájemné důvěře, respektu a profesionalitě; 
    • ve vztahu k veřejnosti posílení a udržení dobrého jména a pověsti společensky odpovědné firmy směřující k udržitelnému rozvoji elektrotechnické výroby.

II. Principy společnosti ve vztahu k ochraně zaměstnanců 

Společnost MARPOS deklaruje, že ve vztahu k ochraně zaměstnanců bude uplatňovat tyto principy: 
    • rovný přístup ke všem zaměstnancům bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, pohlaví, státní příslušnost, náboženství nebo ideologii, zdravotní postižení, věk nebo sexuální identitu; 
    • nulovou toleranci k jakýmkoliv formám obtěžování, ponižování, sexuálního nátlaku či zastrašování; 
    • právo zaměstnanců na lidskou důstojnost, soukromí a ochranu osobnosti; 
    • důraz na vytváření přívětivého a důstojného pracovní prostředí založeného na pozitivních mezilidských vztazích, přátelské atmosféře a vzájemné důvěře; 
    • podpora dalšího profesního i osobního rozvoje zaměstnanců. 

III. Standardy chování zaměstnanců 

Vedoucí zaměstnanci jsou vzorem morálních a etických hodnot pro ostatní zaměstnance a jsou odpovědní za dodržování Etického kodexu u podřízených zaměstnanců. Společnost MARPOS vyžaduje od svých zaměstnanců dodržování následujících principů chování:

V oblasti mezilidských vztahů

Dodržujeme lidská práva a základní svobody, především právo na život a zdraví, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti, svobodu myšlení, náboženského vyznání a projevu. 
    • Ctíme svobodu slova a v našem jednání uplatňujeme zásady kolegiality a spolupráce. 
    • Vzájemně se respektujeme a chováme úctu ke svým kolegům. 
    • Dodržujeme obecné zásady slušnosti, dobrých mravů a čestného jednání. 
    • Případné kritické podněty vůči spolupracovníkům jsou podávány věcně, korektně a na základě objektivních podkladů. 
    • K ostatním zaměstnancům i dalším osobám, se kterými v rámci plnění pracovních povinností vstoupíme do kontaktu, zachováváme za všech okolností rovný přístup bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, pohlaví, státní příslušnost, náboženství nebo ideologii, zdravotní postižení, věk nebo sexuální identitu. 
    • Bereme na vědomí, že jakákoliv forma obtěžování, ponižování, sexuálního nátlaku, zastrašování, ať už fyzického či verbálního charakteru, je absolutně nepřípustná. 

V oblasti dodržování právních předpisů a dalších závazných norem 

    • Ve všech oblastech své pracovní činnosti dodržujeme obecně závazné právní předpisy (zákony, vyhlášky, nařízení atd.), jakož i všechny vnitropodnikové předpisy a nařízení zaměstnavatele. 
    • Zaujímáme stanovisko nulové tolerance k páchání jakékoli trestné činnosti, a to nejen, když je páchána jménem nebo ve prospěch společnosti MARPOS, ale rovněž směrem k třetím subjektům. 
    • V rámci plnění každodenních pracovních povinností dbáme na ochranu oprávněných zájmů zaměstnavatele. 
    • Zavazujeme se k principům udržitelnosti a dodržujeme předpisy na ochranu bezpečnosti práce, zdraví a životního prostředí. 
    • V souladu s vnitřními předpisy chráníme veškerý hmotný i nehmotný majetek společnosti před znehodnocením, zejména před poškozením, odcizením, plýtváním či zneužitím. 

V oblasti střetu zájmů 

    • V rámci našeho rozhodování zaujímáme pozici nestrannosti a podporujeme férovou hospodářskou soutěž. Snažíme se zabránit zneužití postavení kohokoliv k získání neoprávněného prospěchu. 
    • Snažíme se vyvarovat situací, které by vzbuzovaly dojem o existenci střetu zájmů. 
    • Bezodkladně informujeme zaměstnavatele o všech mimopracovních aktivitách a vztazích, které by mohly být posuzovány jako střet zájmů (další výdělečná činnost, soukromé aktivity včetně politických funkcí apod.). 
    • Dary a drobné pozornosti přijímáme a poskytujeme s obezřetností pouze za předpokladu, že jsou v daném případě posouzeny jako vhodné. V případě pochybností se obracíme na příslušný nadřízený útvar. 

V oblasti komunikace s médii a veřejností 

    • Zachováváme loajalitu vůči společnosti, chráníme dobré jméno a pověst zaměstnavatele. 
    • Vyjádření médiím podáváme pouze za předpokladu, že jsme k tomu pověřeni. Případné dotazy ze strany médií předáváme příslušnému tiskovému odboru či pověřené osobě. 
    • Při komunikaci na sociálních sítích ze soukromého profilu se nevyjadřujeme jménem společnosti a nesdílíme interní informace společnosti nebo jejích obchodních partnerů. 

    • V průběhu svého zaměstnaneckého poměru můžeme získat jisté informace o společnosti, její struktuře, strategiích, obchodních aktivitách, produktech, službách, finanční situaci, výkonnosti, technických možnostech, metodách, postupech a procesech (včetně postupů týkajících se zdraví a bezpečnosti zaměstnanců anebo ochrany životního prostředí), zákaznících, dodavatelích, obchodních partnerech, zaměstnancích nebo jiných třetích stranách, kterou jsou považovány za důvěrné. Vždy přijímáme přiměřená a nezbytná opatření k ochraně těchto důvěrných informací souvisejících s naší společností. Není dovoleno zveřejnit či předat jakékoliv informace mimo společnost, a to dokonce ani členům své rodiny, pokud není jejich zveřejnění řádně schváleno a není-li v souladu s písemnou dohodou o zachování mlčenlivosti. Kromě toho mohou být tyto informace zveřejněny pouze v souladu s platnými předpisy a platnými postupy v daném průmyslu. 
    • Také jsme povinni chránit osobní údaje všech, se kterými spolupracujeme, včetně dodavatelů, zákazníků, odběratelů a zaměstnanců. Proto musíme dodržovat zákony o ochraně osobních údajů a zákonné požadavky na sběr, uchovávání, zpracovávání, předávání a sdílení osobních údajů včetně požadavků obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). 
    • Jakékoliv falšování záznamů nebo dezinterpretace podmínek nebo postupů týkající se našeho podnikání či našeho dodavatelského řetězce, stejně jako jakékoliv zkreslování obchodních aktivit je nepřípustné. Naše společnost striktně dodržuje standardy spravedlivého a čestného obchodu, reklamy a konkurence. Pohybujeme se na vysoce konkurenčním trhu, avšak nikdy nekritizujeme a nečiníme očerňující poznámky vůči našim konkurentům. Musíme se snažit předcházet situacím, které vedou k neoprávněnému získání informací o konkurenci anebo by mohly být takto interpretovány. 
    • Když přijímáme kandidáty od naší konkurence, neptáme se na důvěrné informace o jejich předchozím zaměstnavateli a nevyužíváme důvěrných informací, které by mohli mít. 

IV. Závěrečná ustanovení 

Tento Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance společnosti MARPOS. Jednání zaměstnanců, které je v přímém rozporu s tímto Etickým kodexem může být posuzováno jako závažné porušování pracovních povinností a budou z něj vyvozeny pracovněprávní důsledky.

Za MARPOS s.r.o.                                                                                                   V Ostravě, dne 2.ledna 2024
Ing. Petr Tomášek
majitel společnosti

Sledujte nás na sociálních sítích

Buďte v obraze o všech novinkách, životě a chodu naší společnosti. Připojte se k naší komunitě na facebooku! Buďte první, kdo se dozví o nových projektech, inspirujte se našimi příběhy a zapojte se do diskuze.

Sledujte nás na sociálních sítích a staňte se součástí Marpos.

Sledovat
vodoznak

Kontaktujte nás

Máte otázky, připomínky nebo jste jen zvědaví? Jsme tady pro vás! Kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kanálů nebo pomocí formuláře.

Potřebujete poradit?...