Poptávka
Marpos

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
společnosti Marpos, s.r.o.

Článek I.
Úvodní ustanovení a platnost Všeobecných obchodních podmínek

1. Obchodní společnost Marpos, s.r.o., se sídlem Mitrovická 598/411d, 724 00 Ostrava Nová Bělá, IČ: 60321245, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 11348 (dále jen „dodavatel“ či „Marpos“), vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), které upravují vzájemné závazkové vztahy vzniklé mezi společností Marpos, s.r.o., a odběratelem. Tyto VOP se použijí na všechny shora uvedené závazkové vztahy mezi společností Marpos, jakožto dodavatelem zboží či služeb a odběratelem, pokud nebylo písemně v každém konkrétním případě ujednáno jinak.

2. Jakékoli odlišné podmínky či ujednání, zvláště všeobecné obchodní podmínky odběratele, se na vztah s dodavatelem neaplikují, a to ani v případě, že dodavatel o těchto podmínkách věděl. Ze strany dodavatele nemusí dojít k výslovnému nesouhlasu s obchodními podmínkami odběratele, dodáním zboží odběrateli nedochází ke konkludentnímu souhlasu s jeho obchodními podmínkami.

3. Tyto VOP se aplikují na veškeré budoucí transakce dodavatele a odběratele, aniž by muselo opětovně v jednotlivých případech docházet k odkazu na tyto VOP.

4. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto VOP změnit, o čemž písemně či na svém webu informuje odběratele. Změny a dodatky těchto VOP se stávají účinnými, jestliže odběratel nevyjádří nesouhlas se změnou do dvou týdnů od doručení písemného upozornění o změně VOP.

Článek II.
Objednávka a způsob uzavření závazkového vztahu, smlouvy kupní či smlouvy o dílo

1. Odběratel může s dodavatelem uzavřít závazkový vztah, kupní či jinou smlouvu písemně (dopis, e-mail, fax), případně ústně (po telefonu či při osobním jednání). Ústní forma uzavření smlouvy však vyžaduje dodatečné potvrzení v písemné formě. Pro tento případ se za písemnou formu považuje forma elektronické komunikace vedené v prokazatelné časové posloupnosti a zabraňující neoprávněným zásahům do ní.

2. Přijetí objednávky odběratele musí být ze strany dodavatele písemně potvrzeno. Nepotvrzená objednávka není pro dodavatele nikterak závazná. Nečinnost dodavatele nezpůsobuje či nezakládá přijetí nebo potvrzení objednávky. Pro tento případ se za písemnou formu považuje forma elektronické komunikace vedené v prokazatelné časové posloupnosti a zabraňující neoprávněným zásahům do ní.

3. Po obdržení objednávky odběratele provede dodavatel přezkoumání možností realizace objednávky v požadovaných termínech. Je-li plnění dodavatele možné, vystaví dodavatel písemné potvrzení o přijetí objednávky. Pro tento případ se za písemnou formu považuje forma elektronické komunikace vedené v prokazatelné časové posloupnosti a zabraňující neoprávněným zásahům do ní.

4. Dnem doručení písemného/elektronického potvrzení o přijetí objednávky dochází k uzavření smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem.

5. Objednávka odběratele musí obsahovat alespoň:
      a) Identifikaci odběratele – firmu či jméno a příjmení, sídlo či místo podnikání, IČO, DIČ
      b) Specifikaci poptávaného zboží – druhem, provedením, katalogové označení, množství
      c) Termín dodání zboží
      d) Způsob dodání zboží
      e) Místo dodání zboží
      f) Identifikaci osoby oprávněné jednat jménem odběratele ve věci objednávky a následně kupní smlouvy, včetně kontaktu na tuto osobu

6. Specifikace poptávaného zboží uvedená v objednávce je závazná, rozhodná a na základě této specifikace je vydáváno potvrzení a přijetí objednávky, resp. uzavírána smlouva.

7. Zvláštní požadavky odběratele týkající se zejména, ne však výlučně, balení, způsobu dodání, kvality, certifikátů či technické specifikace je třeba v objednávce výslovně uvést.

8. Není-li dodavatel schopen přistoupit na podmínky odběratele a nemůže tak přijmout objednávku, ať už celkově, či z části, navrhne dodavatel příslušné změny v objednávce a tyto s odběratelem projedná písemně či telefonicky. Dojde-li následně ke shodě, vystaví dodavatel potvrzení o přijetí objednávky, ve kterém zohlední dohodnuté změny.
Nevede-li jednání s odběratelem ke vzájemné shodě, může dojít ke stornu objednávky ze strany odběratele nebo k odmítnutí dodávky ze strany dodavatele. Postačí však i prosté nevyjádření akceptace takové objednávky dodavatelem k tomu, aby závazkový vztah nevznikl.

9. Po uzavření smlouvy může navrhnout změnu smlouvy dodavatel i odběratel. Změna ve smlouvě může být učiněna i ústně či telefonicky, vždy však musí dojít k novému potvrzení objednávky v upravené podobě. Doručením potvrzení o změně objednávky nabývá účinnosti změna původní smlouvy.

10. Navrhne-li změnu smlouvy odběratel, vyjádří se dodavatel k navrženým změnám do 5 pracovních dnů od doručení návrhu.

11. Navrhne-li změnu smlouvy dodavatel, bude tato změna s odběratelem projednána ihned, telefonicky či elektronickou poštou.

12. Pokud specifikace výrobku odběratele obsahuje látky nebo směsi klasifikované jako nebezpečné ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (dále jen „Nařízení CLP“), je odběratel povinen o tomto dodavatele informovat již ve fázi návrhu na uzavření smlouvy.

13. Pokud odběratel dodává dodavateli látky nebo směsi klasifikované jako nebezpečné ve smyslu Nařízení CLP, je povinen je dodat v balení a s označením odpovídajícím tomuto Nařízení, a to včetně bezpečnostního listu.

14. V případě, že odběratel nebezpečné látky a směsi ve smyslu Nařízení CLP řádně neoznačí, anebo nedodá bezpečnostní list, vyhrazuje si společnost Marpos právo pozdržet plnění do odstranění nedostatků na náklady a odpovědnost odběratele. Odpovědnost za škodu, včetně škody na zdraví, způsobené v důsledku porušení povinnosti výše uvedené odběratelem, včetně nákladů spojených s odškodněním, nese odběratel.

Článek III.
Dodací podmínky

1. Zboží je přepravováno smluvním přepravcem dodavatele, není-li sjednáno jinak.

2. Odběratel je povinen zásilku zkontrolovat ihned při převzetí, zejména je povinen zkontrolovat soulad dodaného zboží s objednávkou co do množství, druhu a jakosti.

3. Odběratel je povinen si zaslané zboží při převzetí prohlédnout a zkontrolovat, při zřejmých poškozeních na balení zboží tato poškození a případné ztráty reklamovat u přepravce a dodavatele. O rozsahu a poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být ihned sepsán „Zápis o škodě“. Další manipulace se zásilkou bude prováděna v souladu s pokyny dodavatele. Zápis o škodě se nepovažuje za uplatnění reklamace.

4. Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí odběratelem zjevná, je odběratel povinen oznámit dodavateli vznik škody bez zbytečného odkladu poté, co byla škoda zjištěna, nejpozději však do 3 pracovních dnů od doručení zásilky.

Článek IV.
Dodací lhůty

1. Dodací lhůta je potvrzována dodavatelem na konkrétní dohodnutý kalendářní týden.

2. Plnění dodávky v týdnu bezprostředně následujícím po původně sjednaném týdnu je považováno za včasné dodání dodávky v dodací lhůtě, není zde tedy důvod pro změnu smlouvy.

3. Lhůta pro dodání zboží počíná běžet uzavřením kupní smlouvy, není-li v konkrétní kupní smlouvě sjednáno jinak.

4. Ze strany dodavatele může být plněno i dříve než ve stanovený termín, není-li sjednáno jinak.

Článek V.
Dodávané množství

1. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, může dojít i k částečnému plnění předmětu smlouvy.

2. Množství zboží (výrobků) je udáno v kusech (sadách) a počítáním je lze stanovit absolutně přesně (např. počet DPS, osazených DPS apod.).

3. Dodávka zboží se považuje za úplnou, jestliže dodavatel dodal100 % nebo více než 100 % smluveného množství zboží.

Článek VI.
Jakost zboží

1. Dodavatel má zaveden certifikovaný systém řízení jakosti dle norem ISO 9001. V rámci tohoto systému má zajištěnu organizaci kontroly kvality tak, aby prodávané zboží odpovídalo dohodnutým specifikacím, popř. materiálovým listům, katalogovým údajům a dalším příslušným normám a předpisům.

2. Na vyžádání odběratele může dodavatel vystavit dokument „Osvědčení o jakosti“ v souladu s EN 10204, 2.1.

Článek VII.
Cena

1. Neuvede-li odběratel v objednávce cenu, předpokládá se, že dodavatel určí cenu následovně:
      a) Cena je dána poslední platnou nabídkou odběrateli.
      b) Nebyla-li taková nabídka učiněna, je cena dána platným ceníkem a je stanovena dle množství objednaných položek, jestliže existuje mezi odběratelem a dodavatelem rámcová smlouva, uplatní se ujednání o podmínkách poskytování slev.

2. Cena za zboží je vždy a všude uváděna bez DPH, pokud není ujednáno v konkrétním případě jinak.

Článek VIII.
Platební podmínky

1. Dlužník, kupující, se zavazuje za zboží zaplatit řádně a včas sjednanou kupní cenu.

2. Podkladem pro zaplacení smluvní ceny (kupní ceny) je faktura dodavatele.

3. Faktura bude odběrateli zaslána elektronicky na odběratelem uvedenou e-mailovou adresu, popřípadě poštou na adresu jeho sídla či místa podnikání, není-li sjednána jiná kontaktní adresa či jiný způsob zasílání.

4. Termín splatnosti faktury je 14 dnů od vystavení faktury, není-li sjednáno jinak.

5. Při částečném plnění je dodavatel oprávněn fakturovat alikvotní část kupní ceny včetně DPH.

6. Příslušná platba na účet dodavatele musí být označena variabilním symbolem, kterým je číslo vystavené faktury.

7. V případě prodlení odběratele se zaplacením sjednané kupní ceny zboží má dodavatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od data splatnosti faktury do data připsání částky ve výši fakturované kupní ceny na účet dodavatele. Nárok na náhradu škody v souvislosti s prodlením odběratele tímto není dotčen.

8. Má-li dodavatel vůči odběrateli splatné pohledávky, je dodavatel oprávněn pozdržet plnění dalších dodávek až do okamžiku uhrazení těchto pohledávek. Prodlení s dodáním zboží nezakládá na straně odběratele žádné nároky, odběratel zejména nemá nárok na náhradu škody v souvislosti s opožděným dodáním zboží, taktéž není oprávněn vůči dodavateli uplatnit žádné sankce v souvislosti s tímto pozdržením založeným vlastním prodlením odběratele.

9. Strany si mohou dohodnout zálohovou platbu. V takovém případě je zálohová platba uhrazena na základě zálohové faktury. Jestliže je sjednána zálohová platba, nemusí být zboží dodáno dříve, než dojde k jejímu uhrazení.

Článek IX.
Přechod vlastnického práva a rizika

1. Odběratel je povinen dodavatele bezodkladně informovat o případném ohrožení práv dodavatele vůči zboží, které je stále ve vlastnictví dodavatele, především o zadržovacím právu jiného subjektu vůči zboží a jiných druzích omezení vlastnického práva dodavatele. Porušení této povinnosti ze strany odběratele zakládá odběrateli povinnost zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 10 % nezaplacené fakturované ceny. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na případný nárok dodavatele na zaplacení náhrady škody.

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v momentě předání zboží prvnímu dopravci, není-li v konkrétní smlouvě ujednáno jinak, například odkazem na podmínky INCOTERMS.

Článek X.
Vyšší moc

1. Událostmi či okolnostmi mající charakter vyšší moci se pro účely tohoto článku myslí zejména: přírodní katastrofy, tedy zemětřesení, požáry, povodně či extrémní povětrnostní podmínky, dále válka, ozbrojené konflikty, občanské nepokoje, mobilizace, blokády či generální stávka, případně jiné úřední či státní opatření, které účastníci nemohou jakkoli odstranit či ovlivnit.

2. V případě, že dodavateli braní v dodání zboží okolnost, která má charakter vyšší moci, nepovažuje se nedodání zboží za porušení povinnosti na straně dodavatele.

3. V případě vzniku jakékoli okolnosti mající charakter vyšší moci bránící dodavateli v dodání zboží řádně a včas se stanovená dodací lhůta prodlužuje o čas, po který trvají okolnosti vyšší moci.

4. Dodavatel o okolnostech majících povahu vyšší moci informuje odběratele bez zbytečného odkladu potom, co se o nich dozvěděl.

Článek XI.
Odpovědnost za vady zboží, záruka na zboží

1. Má-li zboží zjevné vady, které odběratel zjistil nebo mohl zjistit ihned při převzetí zboží, případně vady skryté, postupuje odběratel při reklamaci dle článku XIII. těchto VOP. Nebude-li reklamace uplatněna v souladu s ustanoveními článku XIII. těchto VOP, je dodavatel oprávněn takovou reklamaci zamítnout.

2. Dodavatel zaručuje, že dodané zboží je bez výrobních a právních vad a že odpovídá dohodnutým specifikacím. Dodavatel poskytuje na zboží záruku 1 rok od data expedice, není-li dohodnuto jinak.

3. Dodavatel nese odpovědnost za náhradu škody pouze do výše plnění přijatého od odběratele.

4. Pro případ uplatnění náhrady škody je odběratel povinen poskytnout dodavateli, popřípadě přímo pojišťovně dodavatele, veškeré potřebné informace o škodě, zejména strukturu a rozsah škody, zda bylo provedeno odškodnění a v jaké výši, komu. Dále vyčíslit náklady spojené s uplatněním reklamace apod.

5. Záruka dodavatele se nevztahuje na vady zboží vzniklé v důsledku nevhodného použití, nesprávného či neodborného zpracování, nevhodnou manipulací nebo nevhodným skladováním. Záruka se taktéž nevztahuje na jiné vady zboží, jejichž vznik svým jednáním či opomenutím zapříčinil odběratel nebo třetí osoby nebo se na jejich vzniku odběratel či třetí osoby podíleli.

6. Dodavatel negarantuje žádnou specifickou záruku pro konkrétní použití zboží či zvláštní účel, ledaže bylo sjednáno jinak v konkrétní smlouvě.

Článek XII.
Odpovědnost za výrobek

1. Odběratel zboží je odpovědný za technickou specifikaci produktu s ohledem na jeho funkčnost a bezpečnost při používání, odběratel zboží provádí posouzení výrobku s příslušnými technickými předpisy.

2. Dodavatel není výrobcem ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neuvádí výrobky na trh, nezajišťuje shodu a posouzení shody.

3. Dodávaný výrobek slouží pouze k zabudování do výrobku odběratele zboží, není-li dohodnuto či stanoveno jinak.

4. Dodávaný výrobek většinou není určen k samostatné distribuci odběratelem a ani není určen k používání samostatně a izolovaně, pokud by však byl prodáván, distribuován či jinak obchodován samostatně, za odpovědnou osobu je pak považován odběratel, který tento výrobek uvádí na trh.

Článek XIII.
Reklamace zboží

1. Odběratel může uplatnit reklamaci na zboží z důvodu:
      a) zjevné vady – nejpozději ihned po převzetí zboží,
      b) skryté vady nebo vady vzniklé a odhalené v průběhu záruční doby, vztahuje-li se na ně záruka – kdykoli během záruční lhůty, nejpozději však do 3 dnů po projevení či odhalení vady.

2. Odběratel se zavazuje poskytnout dodavateli při vyřizování reklamace veškerou potřebnou součinnost, zejména tedy poskytnout dodavateli všechny potřebné informace a podklady pro posouzení reklamace (například fotodokumentaci vadného zboží).

3. Bude-li reklamace odběratele vyhodnocena jako neopodstatněná či neoprávněná, zavazuje se odběratel uhradit náklady, které v rámci reklamace dodavateli vznikly.

4. Reklamaci je odběratel povinen uplatnit písemně u prodejního oddělení dodavatele. E-mail je považován v tomto smyslu za písemnou formu. Reklamace musí obsahovat následující údaje:
      a) název reklamovaného zboží,
      b) reklamované množství,
      c) popis vady,
      d) okolnosti vzniku a zjištění vady, např. způsob zpracování nebo použití,
      e) místo a datum, kdy byla vada odběratelem zjištěna,
      f) číslo dodacího listu nebo faktury,
      g) jméno a kontakt na pracovníka odběratele, který reklamaci uplatňuje a je oprávněn ji projednávat.

5. V případě, že reklamace bude dodavatelem uznána oprávněnou, může odběratel požadovat:
      a) Bezplatné odstranění vad opravou zboží, jestliže je vada odstranitelná.
      b) Novou náhradní dodávku nebo slevu z kupní ceny odpovídající rozdílu mezi hodnotou zboží bez vad a hodnotou zboží dodaného s vadami, jestliže je vada neodstranitelná.
      c) Jiný způsob vyřízení reklamace po dohodě s dodavatelem.

Při dodání náhradní dodávky zboží je dodavatel oprávněn požadovat, aby mu na jeho náklady odběratel vrátil reklamované vyměňované zboží ve stavu, v jakém bylo dodáno odběrateli.

Článek XIV.
Technické podklady

1. Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo a práva z duševního vlastnictví ke všem výkresům, technickým řešením, šablonám, technickým popisům, výpočtům, nákresům a dalším podkladům, které odběrateli případně poskytne v souvislosti s plněním smlouvy.

2. Technické podklady nesmí být bez předchozího písemného souhlasu dodavatele zpřístupněny třetí straně nebo jakkoli sdíleny či využity odběratelem.

3. Nedojde-li k uzavření smlouvy, zavazuje se odběratel vrátit veškeré technické podklady zpět dodavateli.

4. Technické podklady jsou určeny výlučně ke splnění smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem. Po splnění smlouvy musí být technické podklady neprodleně vráceny dodavateli.

Článek XV.
Utajení

1. Odběratel je povinen zachovávat mlčenlivost o obsahu smlouvy mezi ním a dodavatelem jakožto o předmětu obchodního tajemství chráněného zákonem. Veškeré dokumenty související s realizací smlouvy včetně smlouvy samotné považuje dodavatel za obchodní tajemství a jsou obchodním tajemstvím dodavatele, odběratel se tak zavazuje zabránit jakémukoli přímému či nepřímému šíření informací obsažených v těchto dokumentech.

2. Povinnost utajení platí nezávisle na tom, zda nakonec došlo k uzavření smlouvy či nikoliv, povinnost dále platí i po případném skončení smlouvy. Povinnost utajení se tedy vztahuje na informace nabyté před uzavřením smlouvy i po jejím skončení.

3. Zákonná ustanovení týkající se povinnosti mlčenlivosti a ochrany obchodního tajemství nejsou výše uvedeným dotčena.

Článek XVI.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud by se některé ustanovení těchto VOP stalo zcela nebo částečně neplatným, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Strany se v případě neplatnosti určitého ustanovení mohou dohodnout, že na místo neplatného ustanovení vstupuje ustanovení nové, které se bude obsahově shodovat s ustanovením původním v maximální možné míře. Nebude-li mezi stranami nalezen konsenzus o novém znění ustanovení, na místo případně neplatných ustanovení vstupují zákonná ustanovení dle platného práva České republiky.

2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smluv mezi odběratelem a dodavatelem, pokud je oba smluvní partneři výslovně písemně nevyloučí.

3. Odběratel není oprávněn postoupit či zastavit své pohledávky vůči dodavateli, ať už splatné, či nesplatné. S takovým postoupením či zastavením by dodavatel musel výslovně souhlasit. Podobně není odběratel oprávněn jednostranně započíst vůči dodavateli své pohledávky bez předchozího písemného souhlasu dodavatele. Zákaz započtení a postoupení pohledávek se vztahuje i na smluvní partnery, kdy smluvní partner není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu provést jednostranné započtení vůči společnosti Marpos.

Článek XVII.
Rozhodné právo a příslušnost soudů

1. Tyto podmínky, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle těchto podmínek a smlouvy, jakož i všechny vztahy mezi smluvními stranami založené smlouvou a těmito podmínkami nebo s ní související se řídí právem České republiky s vyloučením kolizních ustanovení právního řádu České republiky. Smluvní strany výslovně vylučují ve vztahu založeném smlouvou užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (tzv. Vídeňská úmluva) dle čl. 6 Vídeňské úmluvy a současně si volí pro regulaci svého smluvního vztahu založeného smlouvou právo České republiky.

2. Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se smlouvy nebo jakéhokoli vztahu založeného smlouvou nebo s ní souvisejícího, dohodly jako místně příslušný soud prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo dodavatele.

Článek XVIII.
Účinnost

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 11. března 2024

Sledujte nás na sociálních sítích

Buďte v obraze o všech novinkách, životě a chodu naší společnosti. Připojte se k naší komunitě na facebooku! Buďte první, kdo se dozví o nových projektech, inspirujte se našimi příběhy a zapojte se do diskuze.

Sledujte nás na sociálních sítích a staňte se součástí Marpos.

Sledovat
vodoznak

Kontaktujte nás

Máte otázky, připomínky nebo jste jen zvědaví? Jsme tady pro vás! Kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kanálů nebo pomocí formuláře.

Potřebujete poradit?...